Bildiri Hazırlama Kılavuzu

1. Tebliğlerin özetleri ve asıl metinleri Times New Roman karakteri ile 12 punto ve bir buçuk (1,5) satır aralığı ile yazılmalı, bildiri başlığı 12 punto, dipnotlar 9 punto olmalıdır.
2.Tebliğin başlığı, metnin ilk sayfasında, satır ortasında, büyük harfle ve kalın (bold) olarak yazılmış olacak; onun altında sağda yazar(lar)ın unvan, ad ve soyadları, ilk harfi büyük, soyadların tamamı büyük harfle ve kalın olarak yazılmalı; * özel işareti ile sayfa altına yazarların kurumu ve e-mail adresi verilmelidir.
3. Birinci derece başlıklar (1.) sola dayalı olarak büyük harflerle ve kalın yazılmalıdır. 2. ve 3. derece başlıklar (1.1, 1.1.1.) sadece ilk harfleri büyük, kalın ve sola dayalı olarak yazılmalı, otomatik başlıklandırma yapılmamalıdır. Ana metin iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arası boşluk verilmemeli, paragraf başlarında 0,75 girinti yapılmalıdır.
4.Dipnotlar; metin içinde rakamla klasik usulde veya APA tekniğiyle verilmeli ve sayfadaki açıklamalar dipnot olarak sayfa altında verilmelidir. Tartışma, tenkit ve izahlar dipnotlarda belirtilmelidir. Kaynaklar, tebliğin arkasına verilmelidir.
5.Dipnot veriliş usulleri:
a. Kaynak bir kitap ise, önce yazarın adı soyadı, sonra italik karakterle kitabın tam adı, varsa cilt numarası, kaçıncı baskı olduğu, basım yeri, basım tarihi ve atıf yapılan sayfa verilir. Bundan sonra aynı eser tekrar geçerse, eğer kısaltılabiliyorsa, kitabın adı kısaltılır ve sadece sayfa verilir. Dipnotlarda a.g.e. kullanılmamalıdır.
b. APA tekniği kullanılacaksa, öncelikle yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfa numarası verilmelidir. Soyad, basım yılı ve sayfa numarası arasına virgül (,) konulmalıdır.
c. Eğer bir makaleden faydalanılmış ise, keza, yazar adı soyadı, “ ” içinde makalenin tam adı, italik karakterle derginin kurumu, tam adı, cilt ve sayı numarası, basım yeri, basım tarihi ve sayfa numarası düzeniyle verilmelidir. Kaynaklarda ise makale yine aynı usulde yazılmalı, ancak burada makalenin dergideki başlangıç ve son sayfası da verilmelidir.
d. Ansiklopedi maddelerinin kullanımda da aynı usul takip edilmelidir.
6. Tablo, harita, grafik, kroki gibi yardımcı yazım teknikleri elle yazılmamalı, mutlaka usulüne uygun olarak bilgisayar veya şablonla hazırlanmalıdır. Eğer harita ve tablolar eklerde verilmişse, metin içinde onlara atıfta bulunulmalıdır. Metinde kullanılacak resimler de keza aynı usulde kullanılmalıdır.
7. Resim, harita, tablo, grafik, kroki gibi bütün ekler mutlaka numaralandırılmalıdır. Metin içindeki tüm şekiller ve grafikler sıra numarası ile (Şekil 1) kendi içinde ve şekil ya da grafiğin altında; tablolar ise yine kendi içinde numaralanmak üzere (Tablo 1) tablonun üzerinde numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları sayfaya ortalanmış, kalın ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklerin varsa kaynakları; tablo, şekil ve grafiklerin hemen altında metin içi atıf kurallarına uygun olarak verilmelidir. Tüm grafik, şekil, tablo ve resimler, bildirinin içerisine yerleştirmeli, kesinlikle ayrı dosyalar içinde iletilmemelidir.
8. Tebliğler, ekler dâhil 20 sayfayı geçmemeli, sayfa ayarlarında her taraftan 2,5 cm. boşluk bırakılmış olmalıdır.